1. Hem
  2. »
  3. Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Löfbergs Lila Aktiebolag, 556290-7088, är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Kafferosteriet Löfbergs grundades 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg. 1911 började vi rosta eget kaffe i Karlstad. Idag är vi ett av Nordens största familjeägda kafferosterier och producerar motsvarande närmare tio miljoner koppar kaffe varje dag. I Sverige bedrivs försäljning i bolaget Löfbergs Lila AB. Produktion och logistikarbete bedrivs i systerbolaget Kaffehuset i Karlstad AB. Moderbolaget för kaffeverksamheten är AB Anders Löfberg. 

Vi är glada över att du har hittat till vår webbplats och hoppas att du hittar den information som du söker. När du besöker webbplatsen kommer vi behandla uppgifter som kan spåras tillbaka till dig. Detsamma gäller också om du väljer att kontakta oss på något sätt, t.ex. genom vårt frågeformulär, när du köper något i vår webbshop eller genom att delta i en tävling, kommer vi att behandla dina personuppgifter. För att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats eller delar med dig av dina personuppgifter på andra sätt, vill vi med denna integritetsskyddspolicy beskriva hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter. 

Policyn har följande innehåll: 

• Bakgrund och syfte 

• Dina rättigheter 

• I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter? 

• Hur får vi information om dig? 

• Vilka kan vi komma att dela din information med? 

• Var behandlar vi dina personuppgifter? 

• Kontakta oss 

• Ändringar 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:  

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke och i sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.  

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@lofbergs.se. 

DINA RÄTTIGHETER 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här: 

Rätt till information 

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”. 

Löfbergs Lila Aktiebolag 

Box 1501 

651 21  KARLSTAD 

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress. 

Korrekta uppgifter 

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.  

Om uppgifter rättas på din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med. 

Rätt att bli glömd 

Om vi har samlat in dina personuppgifter, så har du rätt alltid rätt att vända dig till oss och begära att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall: 

Om vi behöver uppgifterna för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna, kan vi däremot inte radera dem. 

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. 

Rätt till begränsning av behandling 

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 

När begränsningen upphör ska du informeras. 

Dataportabilitet 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.  

Rätt att göra invändningar 

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. 

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. 

Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Klagomål 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. 

Skadestånd 

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. 

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol. 

I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer: 

Köp av varor och tjänster 

För att vi ska kunna leverera varor som du beställt genom vår webbshop måste vi behandla dina personuppgifter.  

Vi behandla dina personuppgifter dels för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den organisation du företräder, men även om vi mot förmodan och våra intentioner måste leva upp till våra skyldigheter som följer av gällande produktansvarslagstiftning. Vi kan med andra ord ha en skyldighet att kontakta dig om det är något fel med varan du beställt. För sådana kontakter kommer vi att använda den adress som du uppgivit i samband med din beställning 

De rättsliga grunderna för våra behandlingar är därför fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.  

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina kunduppgifter inom tolv månader.  

I och med att dina uppgifter behandlats i samband med ett köp, som givit upphov till en faktura, är vi dock enligt lag skyldiga att dina kontaktuppgifter under en längre tid (sju år enligt bokföringslagen). 

Deltagande i konsumenttävlingar 

Om du deltagit i någon av våra konsumenttävlingar, måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt: 

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med tävlingen, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om att du är äldre än 18 år.  

För att vi ska kunna utse en vinnare, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning. 

Har du deltag i en konsumenttävling, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med att vinnaren/vinnarna utsetts.  

Konsumentkontakt och reklamation 

Om du kontaktar vår konsumentkontakt, måste vi ha möjlighet att identifiera dig som konsument av våra varor och vi kommer i många fall behöva uppgifter om ditt köp för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).  

Om vi tar emot en reklamation från någon, lägger vi upp ett ärende som innehåller information om reklamationen. Ärendet innehåller normalt den reklamerande konsumentens identitet, men i vissa fall kan ärendet hantering kräva att vi även behandlar identiteten för eventuella övriga personer som berörs av reklamationen. 

Om reklamationen avser en av våra medarbetare eller våra distributörers medarbetare, måste vi oftast avslöja den reklamerade konsumentens identitet till den som reklamationen rör. Om den som reklamerar inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett sådant klagomål på anonym grund. 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den vara du köpt. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal och rättslig skyldighet.  

Från tid till annan kan telefonsamtal till vår konsumentkontakt komma att spelas in i utbildningssyfte. Information om detta kommer att ges innan samtalet kopplas fram till vår konsumentkontakt. Inspelningarna kommer att sparas i en månad. 

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre månader därefter.  

Nyhetsbrev 

Om du lämnat din e-postadress tills oss, kan vi komma att använda den för att skicka nyhetsbrev till dig som marknadsför eller informerar dig om våra varor. I varje sådant utskick kommer det att finnas anvisningar om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.  

Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt e-nyhetsbrev. 

Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare (butiker) eller caféer. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta. 

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick. Om du väljer att avregistrera dig från ett nyhetsbrev, kommer vi omgående att ta bort dina uppgifter från sådana e-postlistor.  

Besök på våra webbplatser 

När någon besöker webbplatsen använder vi en tredjepartstjänst, Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras.  

Vi gör inte heller några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att Google gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem. 

Användning av cookies  

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookies-policy. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke, vilket sker när du accepterar cookies.  

Sociala media 

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras av oss i tre månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer. 

Den rättsliga grunden för behandling är intresseavvägning.  

Lediga tjänster 

Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:  

• utvärdera din ansökan 

• för att kontakta dig  

• för att uppfylla legala krav. 

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).  

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden. 

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i samband med ansökan om anställning kan vara samtycke och/eller intresseavvägning.  

Vilken information ber vi om och varför? 

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt. 

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det. 

Ansökningsfas 

Om du ansöker och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsultför vår räkning. 

Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt. 

Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i ett år från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.  

Anlitande av rekryteringskonsult 

Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer.  

Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataprotection@lofbergs.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter. 

Hur länge sparas informationen? 

Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i tolv månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter. 

HUR FÅR VI INFORMATION OM DIG? 

Information som du delar med dig av  

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när kontaktar oss, deltar i en konsumenttävling eller kontaktar vår konsumentkontakt. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig: 

Information som vi samlar in om dig  

När du kontaktar oss eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig.  

När du besöker vår webbplats kan vi komma att samla in följande personuppgifter: 

Känslig information 

Vi samlar inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).   

Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda. 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED? 

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.  

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.  

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med: 

  1. Våra leverantörer 
  1. Våra affärspartners 

Våra leverantörer 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra varor och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.  

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Löfbergs Lila AB och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataprotection@lofbergs.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter. 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma.  

KONTAKTA OSS 

Löfbergs Lila Aktiebolag är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556290-7088 och har sitt säte i Karlstad med adress Box 1501, 651 21 KARLSTAD. Löfbergs Lila Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. 

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataprotection@lofbergs.se. 

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-08-28. 

ÄNDRINGAR 

Vi kan komma att behöva uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på lofbergs.se.