Muntligt kontrakt för en inkluderande arbetsplats

Under våren 2021 genomförde vi en workshopserie för alla 200 medarbetare i Sverige för att öka kunskapen kring trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet var också att skapa förståelse för hur ett skämt, en oemotsagd kommentar och stereotypa könsroller hänger ihop med beteenden som sexuella trakasserier, mobbning och härskartekniker.

Arbetet har landat i ett muntligt kontrakt mellan alla medarbetare på Löfbergs om hur vi agerar för att bli en del av lösningen: Ingens fel, allas ansvar.

– Det är självklart för oss att våra medarbetare ska ges likvärdiga möjligheter och att vi tar tillvara på den mångfald av perspektiv som finns i vår verksamhet, det är affärskritiskt för oss. Men vi vet samtidigt att vi är en del av samhället och befintliga strukturer, så det krävs ett medvetet och aktivt arbete för att ta oss dit, annars blir det bara tomma ord. Därför har alla medarbetare varit med i en workshopserie med syfte att medvetandegöra vårt nuläge på Löfbergs, och framförallt tillsammans bestämma hur vi alla vill agera varje dag för att bygga ett inkluderande och schyst arbetsklimat, för alla. Fyra enkla men kraftfulla punkter som gör att vi alla kan vara en del av lösningen, säger Sofia Svahn, Chief People & Culture Officer på Löfbergs.

Vårt muntliga kontrakt

1. Vi övar på att se det vi inte ser

Vi övar alla på att blir bättre på att se det vi inte ser. Vi jobbar med att öka vår medvetenhet och insikt. Varför reagerar jag som jag gör? Vad tar jag för givet? Vad är det jag missar? Kan andra uppleva samma sak på ett annat sätt? Vilken roll har jag i den här gruppen? Har jag en maktposition, vad innebär den?

2. Vi synliggör varandra

Vi synliggör varandra och bekräftar på positiva sätt. Vi gör det genom feedback, genom att lyfta fram varandra och genom att ge varandra plats. Vi lyssnar och tar tillvara på varandras kompetens.


3. Vi frågar och säger ifrån (i stunden eller efteråt)

Vi påminner varandra om vilket samtalsklimat vi vill ha. Vi säger ifrån och ifrågasätter beteenden, kommentarer och skämt i stunden eller efteråt. Vi tar reda på hur andra upplever olika situationer, och stöttar när det behövs.


4. Vi tar hjälp av varandra

Det är allas ansvar att ta hand om kollegors utsatthet och upplevelser. Vi tar hjälp av kollegor och lyfter problem vidare till chefer och HR. Vi använder visselblåsan när det behövs.